FRANCHISE WORLD LINK
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN

FRANCHISE WORLD LINK LÀ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CÁC THÀNH VIÊN TRONG THỊ TRƯỜNG NHƯỢNG QUYỀN TOÀN CẦU ĐANG PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG: CÁ NHÂN, DOANH NHÂN, CÔNG TY KHỞI NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC QUỸ ĐẦU TƯ